صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

شرکت بیزانس کو

  • ۶۱۱

نوع محصول 1 : آبسردکن 3 شیر A

کد محصول : 113

تعداد : 2

تاریخ سفارش : 99/2/26

تاریخ تحویل : 99/3/5 الی 99/3/6

شماره فاکتور : 30200

محل تحویل : تهران

_____________________________

نوع محصول 1 : آبسردکن 4 شیر A

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/26

تاریخ تحویل : 99/3/5 الی 99/3/6

شماره فاکتور : 30200

محل تحویل : تهران

آقای سلامی

  • ۶۵۸

نوع محصول 1 : یخچال 3 درب - سفید

کد محصول : 165

تعداد : 3

تاریخ سفارش : 99/2/23

تاریخ تحویل : 99/3/5 الی 99/3/6

شماره فاکتور : 30100

محل تحویل : شیراز - انار

_____________________________

نوع محصول 1 : یخچال 6 درب - سفید

کد محصول : 166

تعداد : 3

تاریخ سفارش : 99/2/23

تاریخ تحویل : 99/3/5 الی 99/3/6

شماره فاکتور : 30100

محل تحویل : شیراز - انار

شرکت روی ابزار

  • ۶۲۴

نوع محصول 1 : یخچال 6 درب

کد محصول : 166

تعداد : 2

تاریخ سفارش : 99/2/19

تاریخ تحویل : 99/3/1 الی 99/3/2

شماره فاکتور : 330103

محل تحویل : تهران

_____________________________

نوع محصول 2 : یخچال 2 درب

کد محصول : 166

تعداد : 4

تاریخ سفارش : 99/2/19

تاریخ تحویل : 99/3/1 الی 99/3/2

شماره فاکتور : 301033

محل تحویل : تهران

آقای حسین بر

  • ۶۴۸

نوع محصول 1 : یخچال 6 درب

کد محصول : 166

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 2 : یخچال تک درب

کد محصول : 142

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 3 : فریزر تک درب

کد محصول : 142

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 4 : فریزر خوابیده 600 لیتری

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 5 : فریزر خوابیده 600 لیتری

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

آقای دهقان

  • ۷۴۵

نوع محصول 1 : فریزر میزکاری

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/7/28

تاریخ تحویل : 98/8/2 الی 98/8/3

شماره فاکتور : -

محل تحویل : کرج . سه راه گوهردشت . هایدا ساندویچ

_____________________________

نوع محصول 2 : تاپینگ

کد محصول : -

تعداد : 1

اریخ سفارش : 98/7/28

تاریخ تحویل : 98/8/2 الی 98/8/3

شماره فاکتور : -

محل تحویل : کرج . سه راه گوهردشت . هایدا ساندویچ

آقای بابلی

  • ۷۱۷

نوع محصول : شیرسرد کن - 500 لیتری

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/8/8

تاریخ تحویل : 98/8/10 الی 98/8/11

شماره فاکتور : 20232

محل تحویل : کرمانشاه