صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آقای اصغری

  • ۷۵۸

نوع محصول : یخچال ایستاده 2 متری

کد محصول : 167

تاریخ سفارش : 98/5/16

تاریخ تحویل : 98/5/25 الی 98/5/26

شماره فاکتور : 20227

محل تحویل : رشت

آقای حسینی

  • ۸۲۲

نوع محصول : یخچال ایستاده 70 سانتی

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/5/10

تاریخ تحویل : 98/5/23 الی 98/5/25

شماره فاکتور : 20226

محل تحویل : درب کارخانه

فروشگاه خلیج فارس

  • ۷۶۵

نوع محصول : آبسردکن دو شیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/5/9

تاریخ تحویل : 98/5/13 الی 98/5/14

شماره فاکتور : 20225

محل تحویل : درب کارخانه

آقای کریمیان

  • ۷۷۳

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/5/8

تاریخ تحویل : 98/5/20 الی 98/5/21

شماره فاکتور : 20222

محل تحویل : درب کارخانه

آقای خوش قدم

  • ۷۷۷

نوع محصول 1 : یخچال ایستاده

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/4/31

تاریخ تحویل : 98/5/16 الی 98/5/17

شماره فاکتور : 20224

محل تحویل : گرمدره

_____________________________

نوع محصول 2 : یخچال میزکاری

کد محصول : 152

تعداد : 2

تاریخ سفارش : 98/4/31

تاریخ تحویل : 98/5/16 الی 98/5/17

شماره فاکتور : 20224

محل تحویل : گرمدره

آقای پوریا

  • ۸۷۷

نوع محصول : یخچال ایستاده

کد محصول : 141

تعداد : 2

تاریخ سفارش : 98/4/30

تاریخ تحویل : 98/5/10 الی 98/5/11

شماره فاکتور : 20223

محل تحویل : درب کارخانه